Justerade årsmötet 2015-04-10

Föreningens stadgar 

 §1 Föreningens namn

 KF ALTERNATIVKRETSEN HÄLSINGLAND
(Kulturföreningen Alternativkretsen Hälsingland)

§2 Vart finns föreningens säte

Jättendal, Nordanstig

§3 Föreningens form

Föreningen är en ideell förening

§4 Föreningens syfte

Att vara en kulturförening med inriktning på Subkulturer. En förening som är ideell, religiöst och partipolitiskt obunden med säte i Nordanstigs kommun. Vi strävar efter att möjliggöra för fler subkulturaktörer att verka och synas på landsbygden i Hälsingland och övriga Sverige. Vi samarbetar över gränserna för att skapa samarbeten. Vårt kontaktnät är omfattande och vi ämnar skapa en bred verksamhet inom kultur och främst då subkulturer. Föreningen ska arbeta med att stödja och främja medlemmar med egna idéer som de vill förverkliga, detta inom ramarna för vad vår verksamhet och förening har för syfte.

§5 Föreningens målsättning

Föreningens mål är i huvudsak att främja och lyfta subkulturer i Nordanstig och hela Hälsingland samt stärka samarbeten subkulturer emellan både lokalt, nationellt och internationellt. Vårt mål är även att verka för en bred kulturverksamhet främst inom subkulturer för våra medlemmar och för att möjliggöra för fler kulturaktörer att synas och verka.

§6 Föreningens verksamhet

Föreningen har en styrelse och medlemmar som engagerar sig i möten, projekt, events, festivaler, arrangemang, nätverk, workshops, föreläsningar och utbildningar. Verksamheten utgår alltid ifrån föreningens och medlemmarnas intressen inom kultur, främst alternativa och subkulturer och vi försöker möjliggöra så många spännande och unika verksamheter som våra resurser medger. Föreningens målgrupp är subkulturintresserade och vi riktar oss även mot aktiva ungdomar. Föreningen verkar främst inom subkulturella områden men ser på detta med ett breddperspektiv inom övriga kulturella områden.

Föreningen är främst en subkulturförening, vi är även en:

 • Kulturförening med bredd
 • Arrangerande förening
 • En förening som driver projekt
 • Föreningen som kommer att idka många subkulturella samarbeten lokalt, nationellt & internationellt
 • Producerande förening- som inom subkulturer samarbetar med författare, musiker, konstnärer, performance-artister, videoproduktionskonstnärer, Dj’s, Vj’s, fotografer, grafiker, föreläsare, designers mm.
 • Förening som skall driva fristående kulturhus & produktionsstudios för musik & media

§7 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden

§8 Verksamhetsår och räkenskapsår

Första verksamhetsåret löper från 1 oktober 2012 till 31 december 2013.
Från och med 2014 löper verksamhetsåret 12 månader framåt, 1 januari till 31 december.

§9 Medlemmar

Till medlem antas den som godkänner föreningens stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift i det fall att medlemskapet inte är gratis. Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet. Medlem är den som stödjer föreningens arbete och som vid möjlighet kan hjälpa till ideellt under föreningens aktiviteter. En medlem kan få medlemsrabatt till viss del av föreningens aktiviteter och medlemsprodukter (Dessa rabatter meddelas enskilt gällande olika evenemang). En medlem får information (e-post, sociala medier eller nyhetsbrev) gällande föreningens aktiviteter och en medlem kan lämna motioner som styrelsen behandlar på styrelsemöten eller årsmöte. Medlem har rösträtt på årsmöte.

Föreningen är öppen för alla men föreningen kan utestänga dem som motarbetar föreningens verksamhet eller strider mot föreningens mål och syfte eller söker skada föreningen. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan nekas inträde eller avstängas av styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.  Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom angiven tid beslutad av föreningsstyrelsen minst 14 dagar. Beslutet ska sändas den berörde inom 10 dagar efter beslutet. Medlem som önskar återinträde kan på egen begäran få sitt fall prövat och styrelsen kan om den anser det rätt att upphäva avstängning och uteslutning ge medlem återinträde i föreningen.

§10 Medlemsavgift

Medlemsavgift fastslås av styrelsen på årsmötet och avläggs årligen. Årsmötet kan besluta att medlemsavgiften sätts till 0 kronor

§11 Utträde ur föreningen

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen, ingen återbetalning av erlagd medlemsavgift sker. Medlemmens kontaktuppgifter raderas ur medlemsregistret.

§12 Styrelsen

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och beslutar å föreningens vägnar. Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, ekonomi, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare och vid behov kan även extra ledamöter väljas för övriga poster föreningen anser sig behöva. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. 

Valbar till styrelsen är medlem som varit aktiv i föreningen och engagerat sig i föreningens verksamhet 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.

§13 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§14 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är aktiv och engagerad medlem i föreningen som verkat för dess bästa intresse och som arbetar efter föreningens mål och syfte. Ingen valberedning första årsmötet när föreningen bildats. Valberedning diskuteras och beslutas på årsmötet om det skall finnas en valberedning.

§15 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år (om ej förhinder uppkommer och mötet måste skjutas fram, förhinder skall meddelas skriftligen till alla i god tid samt även ny tid för årsmöte skall utlysas). Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörig måste föreningens medlemmar meddelas skriftligt (via brev, mail, facebook sms) minst två veckor i förväg eller vid muntlig överenskommelse där alla fullvärdiga medlemmar givit sitt samtycke.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. mötets öppnande
 2. mötets behörighet
 3. val av mötets ordförande
 4. val av mötets sekreterare
 5. val av en person att justera protokollet
 6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 7. ekonomisk berättelse för förra året
 8. revisorernas berättelse för förra året
 9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 10. motioner
 11. årets verksamhetsplan
 12. årets budget och fastställande av medlemsavgift
 13. val av årets styrelse
 14. val av årets revisor
 15. val av årets valberedare
 16. övriga frågor
 17. mötets avslutande

§16 Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§17 Firmateckning

Rätten att skriva avtal i föreningens namn, föreningens firma, tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§18 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Närvarande styrelsemedlemmar har alltid rösträtt på årsmöten. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§19 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal görs en omröstning, vid lika röstetal igen får slumpen avgöra.

§20 Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar skrivs upp på en lista, en så kallad röstlängd. Om några medlemmar kommer försent, förs de upp på listan när de kommer och man markerar vilken punkt på dagordningen dessa anlände. Om någon går tidigare stryks dessa från röstlängden.

§21 Motioner

Medlem som önskar att visst ärende, motion, skall behandlas vid det ordinarie årsmötet, skall i god tid anmäla detta till styrelsen, senast 1 vecka innan årsmötet. Medlem i föreningen kan när som helst skicka in motioner, idéer, förslag på verksamhet till styrelsen som skall diskuteras och behandlas under styrelsemöten.

§22 Finansiering

Föreningen skall finansiera sin verksamhet med en från medlemmarna uttaxerad och av årsmötet beslutad serviceavgift, projektmedel, privata och offentliga bidrag samt egna försäljningsintäkter.

§23 Vinster och överskott

Vinster och överskott går i sin helhet tillbaka till den ideella föreningen. Överskottet ska användas för att utveckla verksamheten och styrelsen beslutar hur detta överskott skall användas. Överskottet skall vara baserat på av revisor fastställd balansräkning för föregående verksamhetsår.

§24 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§20) och upplösning (§24) kräver beslut på ordinarie årsmöte.

§25 Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av givna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till vid årsmötet vald verksamhet eller bevarande projekt med liknande syfte eller ändamål eller annat valt ändamål som styrelsen bestämmer.


Ordförande

Petra Shara Stoor

 

Sekreterare

Ylva Åkesson

Vice ordförande

Fredrik Fernlund

 

Protokolljusterare 

Hans Van Den Broeck